2017 წლის 2 მარტს, საზოგადოებრივ კოლეჯ ორიენტირის შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის წარმომადგენელი დაესწრო ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული მოდულურ პროგრამის მოდულის – ბავშვზე ორიენტირებული მოდგომა – პრაქტიკულ მეცადინეობას, რომელსაც უძღვებოდა მასწავლებელი ქეთევან ბერიანიძე.
სტუდენტებმა განიხილეს სიტუაციური ამოცანები და გაანალიზეს ვირტუალური გარემო. სტუდენტებმა წარმოადგინეს ინდივიდუალურად შექმნილი ჩეკლისტები.