ბაგა-ბაღის აღმზრდელ პედაგოგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის “სააღმზრდელო გარემოს” სწავლის შედეგი 2 დადსტურების პროცესი. პროფესიულმა სტუდენტებმა შედეგის დასადასტურებლად შექმნეს და მოაწყვეს სააღმზრდელო გარემოს მაკეტი.