შპს ორიენტირში დასრულდა მოკლევადიანი მომზადება გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა. მოსარგებლეებს გადაეცათ სერტიფიკატები