ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის პროფესიული საგანმანათლებლი პროგრამის პროფესიულმა სტუდენტებმა, „სააღმზრდელო გარემოს“ მოდულის სწავლის შედეგის დასადასტურებლად სასაწავლო გარემოს მოდელში A მოაწყვეს სააღმზრდელო გარემოს სხვადასხვა ცენტრი. თითოეული ცენტრი ჯგუფურად შექმნა ყველა პროფესიულმა სტუდენტმა ერთად. მოდულის სწავლის შედეგის დადასტურების პროცესს უძღვებოდა პროფესიული განათლების მასწავლებელი ქ-ნი დარეჯან ბენდელიანი.