• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
Mobile menu
 

 


 • 2015-2016 სასწავლო წლის მიღება

  დაწერილია პარასკევი, 10 ივლისი 2015 წაკითხვა 442 ჯერ
 • 2015-2016 სასწავლო წლის მიღება

  დაწერილია ხუთშაბათი, 09 ივლისი 2015 წაკითხვა 303 ჯერ
 • ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება საუნივერსიტეტო კლინიკასთან

  გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება საზოგადოებრივ კოლეჯ ორიენტირსა და მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრ, საუნივერსიტეტო კლინიკას (ინგოროყვას კლინიკა) შორის, რის საფუძველზეც აღნიშნულ კლინიკაში სასწავლო  და საწარმოო პრაქტიკას გაივლიან კოლეჯ ორიენტირის პროფესიული პროგრამის პრაქტიკოსი ექთნისა და ექთნის თანაშემწის სტუდენტები.

   

   

  დაწერილია პარასკევი, 12 ივნისი 2015 წაკითხვა 222 ჯერ
 • ბრძანება 19 შპს „ორიენტირში“ 2015-2016 სასწავლო წელს პროფესიულ სტუდენტთა მიღებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ.

  შ.პ.ს.,,ორიენტირის”  დირექტორის

  ბ რ ძ ა  ნ ე ბ ა # 19

  30. 04. 2015 წელი.
  ქ. თბილისი

  შპს „ორიენტირში“  2015-2016სასწავლო წელს პროფესიულ სტუდენტთა მიღებასთან დაკავშირებით  განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ.

  საქართველოს კანონის „პროფესიული განათლების შესახებ“   34–ე მუხლის მე–2 პუნქტის,  შპს ”ორიენტირის” წესდების მე–5 მუხლის  მე–4 პუნქტისა და შპს  ”ორიენტირის“  დირექტორის  ბრძანებით დამტკიცებული „სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, მობილობისა და მიღებული განათლების აღიარების წესის“ საფუძველზე

  ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1. გამოცხადდეს პროფესიულ სტუდენტთა მიღება 2015-2016 სასწავლო წელს შპს „ორიენტირში“ შემდეგ სპეციალობებზე:

   1.1)  ინფორმაციული ტექნოლოგი (მესამე საფეხური) - 40 ადგილი;
  1.2.)  ექთნის თანაშემწე (მესამე საფეხური)  -  40  ადგილი;
  1.3.)  მასაჟისტი (მესამე საფეხური) - 20  ადგილი;

  1.4.)  მასაჟისტი (მეოთხე საფეხური) - 20  ადგილი;
  1.5.) კბილის ტექნიკოსი (მესამე საფეხური) -  20 ადგილი;
  1.6.)  კბილის ტექნიკოსი (მეოთხე საფეხური) - 15 ადგილი;
  1.7.)  ბუღალტერი  (მესამე საფეხური) - 40  ადგილი;
  1.8.)  ბუღალტერი  (მეოთხე საფეხური) - 25  ადგილი;
  1.9.)  ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი (მესამე საფეხური) -15 ადგილი;
  1.10.)  ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი (მეოთხე საფეხური)-15 ადგილი;
  1.11)  ნივთიერების და მასალების ქიმიური ლაბორანტი (მესამე საფეხური) - 10 ადგილი;
  1.12)  კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) (მესამე საფეხური)- 60 ადგილი;
  1.13)   კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) (მეოთხე  საფეხური) -  35  ადგილი;
  1.14.)  კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) (მეხუთე საფეხური) - 15 ადგილი;
  1.15.)  პრაქტიკოსი ექთანი (მეხუთე საფეხური) - 20 ადგილი;
  1.16.)  ფარმაცევტის თანაშემწე (მეხუთე საფეხური) - 60 ადგილი;
  1.17.)  მცირე ბიზნესის მწარმოებელი (მეოთხე საფეხური) - 20 ადგილი;
  1.18.)  მცირე ბიზნესის მწარმოებელი (მეხუთე საფეხური) –18  ადგილი;

      2. თითოეულ პროფესიაზე და საფეხურებზე ჩარიცხვისათვის გამოყენებული იქნას  კონკრეტული  საგანმანათლებლო პროგრამით მოთხოვნილი დაშვების წინაპირობა.

  3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის III საფეხურზე  შეიძლება ჩაირიცხოს პირი, რომელსაც დაძლეული აქვს  საბაზო და უფრო მაღალი განათლება (9, 10, 11, 12 კლასდამთავრებულები, ასევე პროფესიული და უმაღლესი სასწავლებლის კურსდამთავრებულები).  4.პროფესიული განათლების თითოეული საფეხურის გავლის საფუძველია წინასაფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის ათვისება  ან  წინა საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარება.

   5.   დამატებითი პირობები:

  5.1.მასაჟისტის მესამე საფეხურზე ჩარიცხვის მსურველი უნდა იყოს 18 წლის პროგრამაზე ჩარიცხვის  მომენტისათვის.
  5.2. კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) მესამე საფეხურზე  ჩარიცხვის მსურველი უნდა იყოს 16  წლის პროგრამაზე ჩარიცხვის  მომენტისათვის.

     6. შპს ”ორიენტირში” 2015-2016 სასწავლო წელს გამოცხადებულ პროფესიულ სტუდენთა მიღებასთან დაკავშირებით, დაინტერესებულ პირთათვის  (ჩარიცხვის მსურველთათვის) დაწესდეს ერთჯერადი ჩარიცხვის პროცედურების მომსახურების გადასახადი 60  (სამოცი) ლარის ოდენობით.

    7. დაინტერესებულმა პირებმა (ჩარიცხვის მსურველებმა) მიმდინარე წლის  -- მაისიდან    11  სექტემბრის ჩათვლით შპს ”ორიენტირში”  უნდა წარმოადგინონ:

  ა)განცხადება (შპს ”ორიენტირში” შესაბამის სპეციალობაზე მიღებასთან დაკავშირებით);
  ბ)პირადობის მოწმობის ასლი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლი და კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი;
  გ)   ორი ფოტოსურათი   3X4-ზე;
  დ)  საბაზო განათლების მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა);
  დ)სრული საშუალო განათლების მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტი (პრაქტიკოსი ექთნის  მეხუთე საფეხურზე, ფარმაცევტის თანაშემწის მეხუთე საფეხურზე, მცირე ბიზნესის მწარმოებლის მეოთხე საფეხურზე ჩარიცხვის მსურველებმა);
  ე)  წინასაფეხურის კვალიფიკაციის მინიჭების დამადასტურებელი დოკუმენტი იმ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის  შემთხვევაში, რომელსაც გააჩნია წინა საფეხური.
  ვ)ჩარიცხვის პროცედურის მომსახურეობის საფასურის (60 ლარის) შპს „ორიენტირის“ ანგარშზე ჩარიცხვის  დამადასტურებელი დოკუმენტი.

  8. 2015-2016 სასწავლო წელს შპს „ორიენტირში“ სწავლის საფასურის ოდენობა განისაზღვროს შემდეგი სახით:

  8.1.  III საფეხურზე  1200  (ათას ორასი ) ლარი;
  8.2.  IV-V  საფეხურზე  1400 (ათას  ოთხასი) ლარი.

  9. 2015-2016 სასწავლო წელს შპს „ორიენტირში“ პროფესიულ სტუდენტთა მიღებასთან დაკავშირებით შეიქმნას  პროფესიულ სტუდენტთა მიმღები კომისია  (შემდეგში - კომისია) შემდეგი შემადგენლობით:

   9.1. სოფიო მაჭარაშვილი - პირველი განყოფილების  დირექტორი - კომისიის თავმჯდომარე;
  9.2. მაია ჯებაშვილი -  მეორე განყოფილების სასწავლო რეჟიმის ხელმძღვანელი - კომისიის მდივანი;
  9.3. რამაზ მაჭარაშვილი -მეორე განყოფილების  დირექტორი - კომისიის წევრი.

  10. კომისიას დაევალოს:

  10.1. შპს „ორიენტირში“ ჩარიცხვის მსურველ პირთა დოკუმენტაციის მიღება.
  10.2. შპს „ორიენტირში“ ჩარიცხვის მსურველ პირთა  მიერ შემოტანილი დოკუმენტაციის განხილვა და კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა.
  10.3. საჭიროების შემთხვევაში გასაუბრების საფუძველზე განსაზღვროს ჩარიცხვის მსურველთა ცოდნის დონე და  შპს ”ორიენტირში”   მათთვის სასურველი პროფესიული პროგრამის ათვისების უნარი.
  10.4. 2015წლის  11სექტემბრისათვის წარმოუდგინოს შპს ”ორიენტირის” დირექტორს კომისიის სხდომის საბოლოო ოქმი  შესაბამის სპეციალობებზე ჩასარიცხ პირთა სიასთან ერთად  შემდეგი რეაგირების მიზნით.
  10.5. 2015-2016 სასწავლო წელს, სწავლის პროცესი დაიწყოს  2015 წლის 14 სექტემბერს.

  11. კომისიის მიერ მასზე დაკისრებული საქმიანობის შესრულების შემდგომ  მისი უფლებამოსილება ჩაითვალოს შეწყვეტილად.  

  12. ბრძანება განთავსდეს      შპს ”ორიენტირის” ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.

  13. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

   

  დირექტორი

  ანზორ  მაჭარაშვილი

  დაწერილია პარასკევი, 29 მაისი 2015 წაკითხვა 274 ჯერ
 • 12 მაისი ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლის დღეა
  მართლმადიდებელი ეკლესია 12 მაისს წმინდა მოციქული ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლის დღეს აღნიშნავს, ამიტომ ეს დღე უქმე დღედაა გამოცხადებული.
                                                                             

   

  დაწერილია ორშაბათი, 11 მაისი 2015 წაკითხვა 122 ჯერ

 
კონტაქტი